Ez a cím feletti alcím. Ha nem kell töröld a szöveget.

Adatvédelem

Cégnév: LP. Green Kft.
Székhely: Budapest, Kárpát u. 37.
Adószám:
24806996-2-41
Cégjegyzékszám:01 09 183421
Képviseli:Lucz Bertold (ügyvezető)
 1. Bevezetés
 2. Fogalommeghatározások
 3. Az adatkezelő személye
 4. A szabályzat célja
 5. A szabályzat hatálya
 6. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
 7. Az adatkezelés jogszerűsége, célja
 8. Az adatkezelés jogalapja
 9. Az adatkezelés időtartama
 10. Az adatkezeléssel érintett egyes tevékenységek és a kezelt adatok körei
 11. Adatbiztonsági intézkedések
 12. Adatfeldolgozói tevékenység
 13. Adatvédelmi incidensek kezelése
 14. Az érintett személyi jogai
 15. Az érintett kérelmének előterjesztése, az adatkezelő intézkedései
 16. Záró rendelkezések

I. Bevezetés

A Lp Green Kft. adatkezelési tevékenységét – a megfelelő belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az minden körülmények között feleljen meg AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: Rendelet), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.

A Lp Green Kft. törekszik arra, hogy minél pontosabban betartsa a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) ajánlásait, így különösen az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló 2015. szeptember hó 29. napján kiadott ajánlását és ezért a lehető legérthetőbben fejezi ki az adatvédelmi szabályokat, szükség esetén példákkal magyarázva azokat, valamint részletesen bemutatja az egyes adatkezelési tevékenységeket, hogy az érintett mindezek ismeretében tudja eldönteni azt, hogy önkéntes hozzájárulását adja azokhoz vagy sem.

II. Fogalommeghatározások

A Szabályzat alkalmazásában irányadó fogalommeghatározásokat a Rendelet 4. cikke tartalmazza. A Szabályzatba átemelt főbb fogalmak:

 • „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 • „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 • „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

III. Az adatkezelő személye

Jelen Szabályzatban adatkezelő:

 • 1) A Szabályzatot megalkotó társas vállalkozás, melynek
  • Neve: LP. Green Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)
  • Székhelye: 1133. Budapest, Kárpát u. 37.
  • Adószáma: 24806996-2-41
  • Telefonszám: 06-70-396-7822
  • E-mail címe: info@lpgreen.hu
  • Honlap: www.lpgreen.hu
 • 2) A Munkatárs, akinek tevékenységével kapcsolatban az Adatkezelő teljes felelősséget vállal az érintettek személyi köre és harmadik személyek irányában.
 • 3) A fentiekből következik, hogy együttes, közös adatkezelés történik, az adatkezelők egyetemlegesen felelnek az adatkezelésért, azaz Adatkezelő kifejezésen mindegyik önálló adatkezelőt érteni kell, így a Munkatársat is, ha a Szabályzat szövegéből más nem következik.

IV. A szabályzat célja

 • A Szabályzat elsődleges célja olyan belső szabályok megállapítása és intézkedések meghozatala, amelyek biztosítják, hogy a Lp Green Kft., mint Adatkezelő tevékenysége megfeleljen a Rendelet és az Infotv. rendelkezéseinek, ezzel alapozva meg, hogy a természetes személyek magánszférája védelemben részesüljön a vonatkozó törvényi előírásoknak és hatósági állásfoglalásoknak megfelelően.
 • A Szabályzat célja továbbá, hogy a Rendeletben megfogalmazott személyes adatok kezelésére vonatkozó elveknek (5. cikk) való megfelelés igazolására szolgáljon.

V. A szabályzat hatálya

 • Időbeli hatály: Jelen Szabályzat 2018. április hó 30. napjától további rendelkezésig vagy visszavonásig hatályos.
 • Személyi hatálya kiterjed:
  • az Adatkezelőre;
  • azon személyekre, akiknek adatait e Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák;
  • azon személyekre, akiknek jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.
  • A Szabályzat hatálya a természetes személyre vonatkozó személyes adatok Adatkezelő általi kezelésére terjed ki.
  • Az egyéni vállalkozó, egyéni cég ügyfeleket, vevőket, szállítókat e Szabályzat alkalmazásában természetes személynek kell tekinteni.
   A Szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre (pl. kft., bt., kkt.) vonatkozik, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi személy elérhetőségére vonatkozó adatokat.
 • Tárgyi hatály: A Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő minden szervezeti egységében folytatott valamennyi személyes adatot tartalmazó adatkezelésére, függetlenül attól, hogy az elektronikusan és/vagy papíralapon történik.

VI. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok kezelése során fokozott figyelmet kell fordítani a Rendelet 5. cikkében rögzített alapelvek betartására, melyek az alábbiak:

  null
 • „Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
 • „Célhoz kötöttség”: A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • „Adattakarékosság”: A személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőeknek és relevánsaknak kell lenniük, valamint a szükségesre kell korlátozódniuk.
 • „Pontosság”: A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.
 • „Korlátozott tárolhatóság”: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
 • „Integritás és bizalmas jelleg”: A személyes adatok kezelését oly módon kell elvégezni, hogy a megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen az adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
 • „Elszámoltathatóság”: Az Adatkezelő felelős a fentebb felsorolt elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie a megfelelés igazolására.

VII. Az adatkezelés jogszerűsége, célja

A Rendelet 6. cikke alapján a személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

  null
 • az érintett előzetes és önkéntes hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 • az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Jelen szabályzatban az egyes adatkezelési tevékenységek meghatározása során pontosan megnevezésre kerül az adatkezelés egyedi jogalapja(i) és célja(i).

VIII. Az adatkezelés jogalapja

1, Adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulása alapján

 • A Rendelet főszabályaként az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes, önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő előzetes tájékoztatása alapján.
 • Az előzetes hozzájárulás kizárólag akkor tekinthető jog szerint elfogadhatónak, ha mindhárom tartalmi követelményt, tehát
  • Az önkéntességet,
  • A határozottságot (egyértelműséget) és
  • A tájékozottságot is teljesíti.

Az érintett önkéntes adatszolgáltatása esetén az Adatkezelő a személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli.

A hozzájárulásból félreérthetetlenül következnie kell, hogy az érintett beleegyezik az adatkezelésbe. Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, kétség esetén az Adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az adatkezelési művelethez az érintett hozzájárult. Ezért a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez az 1. Számú melléklet szerinti adatkérő lapon kell kérni.

A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell kérni, ill. Adni.

Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik – pl. Értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése – a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel.

Az Adatkezelő nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

Az Adatkezelő köteles tájékoztatni az érintetteket, hogy az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, tehát a visszavonás kizárólag a jövőre vonatkozik, visszaható hatálya nincsen.

Az Infotv. Alapján, ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

Az Infotv. Rendelkezése alapján a 16. Életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Az Infotv. 6. § 5. Bekezdése alapján, ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából vagy a saját, ill. Harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából – ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll – további külön hozzájárulás nélkül, az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. Az Adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet, ha személyes adatainak kezelésére ezen jogalapból kerül sor.

2, Kötelező adatkezelés

 • Amennyiben a személyes adat kezelését jogszabály rendeli el, úgy az adatkezelés kötelező.
 • A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független – mivel az adatkezelést törvény határozta meg –, azt az érintett nyilatkozatában tudomásul veszi.
 • Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt ez esetben közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.
 • Kötelező az adatkezelés panaszkezelés és a munkatársak adatainak kezelése esetén.

IX. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama minden önkéntes alapon történő adatkezelési tevékenység esetében

 • A cél megvalósulásáig és a személyes adatok törléséig vagy
 • A személyes adatok kezelésére vonatkozó engedély visszavonásáig és így a személyes adatok törléséig,
 • Bíróság vagy hatóság törlésre vonatkozó döntésének végrehajtásáig vagy
 • Ilyen rendelkezések hiányában – ill. Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli. A hatályos Ptk. 6:22 § alapján az általános elévülési idő 5 év.

Kötelező adatkezelés esetén a vonatkozó törvény vagy önkormányzati rendelet állapítja meg az adatkezelés időtartamát.

X. Az adatkezeléssel érintett egyes tevékenységek és a kezelt adatok körei

1.) Munkavégzésre irányuló jogviszonyokkal kapcsolatos adatkezelések

Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás

Adatkezelő a hatályos jogszabályok előírásai alapján köteles adatokat felvenni és adatokat átadni az adóhatóság irányába biztosítási jogviszony, így munkaviszony létesítése, egyszerűsített foglalkoztatás vagy megbízási jogviszony esetén.

A jogviszony létesítése önkéntes hozzájáruláson alapul, de az adatkezelés kötelező az adózás rendjéről szóló 2017. Évi CL. Törvény 50. § (2) bekezdése alapján, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. Évi LXXV. Törvény 3. És 11. § alapján.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel munkaviszonyt vagy egyéb jogviszonyt létesít, amellyel kapcsolatban az Adatkezelőnek bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik.

A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, valamint olyan munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek a munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások biztosításához szükségesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik.

Az Adatkezelő a jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése jogcímén munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése, fenntartása vagy megszűnése céljából kezeli a munkavállaló alábbi adatait:

 • Családi és utónév
 • Születési név
 • Születési hely
 • Születési idő
 • Anyja neve
 • Állampolgárság
 • Lakcím
 • Adóazonosító jel
 • TAJ szám
 • A végzettség, szakképzettség, szakképesítés, továbbá az ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény neve és az okirat száma
 • FEOR szám
 • Munkakör
 • Munkakörtől függően erkölcsi bizonyítvány
 • Biztosítási jogviszonyának kezdete, kódja, megszűnése
 • A munkaviszony megszűnésének módja, indokai
 • Biztosítás szünetelésének időtartama
 • A munkaköri alkalmassági vizsgálatok összegzése
 • Heti munkaidő
 • Bruttó személyi bér
 • Bérfizetéssel, egyéb juttatásokkal kapcsolatos adatok
 • A munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli hozzájárulása alapján levonandó tartozás, illetve ennek jogosultsága
 • Magánnyugdíjpénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a pénztár megnevezése, azonosító száma és a munkavállaló tagsági száma
 • Bankszámlaszám
 • Személyazonosító igazolvány száma
 • Külföldi munkavállaló esetén útlevélszám, valamint a munkavállalási jogosultságot igazoló dokumentum megnevezése és száma
 • Munkavállalót ért balesetek jegyzőkönyveiben rögzített adatok
 • Telefonszám
 • E-mail cím

Betegségre és szakszervezeti tagságra vonatkozó adatokat az Adatkezelő csak a Munka Törvénykönyvében meghatározott jog vagy kötelezettség teljesítése céljából kezel.

A személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő vezetője, a munkáltatói jogkör gyakorlója, a munkaügyi feladatokat ellátó munkavállaló(k) és az Adatkezelő adatfeldolgozói.

Az Adatkezelő tulajdonosai részére csak a vezető állású munkavállalók személyes adatai továbbíthatók.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a munkavégzésre irányuló jogviszony megszűnését követő 5 év azzal, hogy a munkaügyi-, bér- és társadalombiztosítási nyilvántartásokat leselejtezni tilos.

Adatkezelő az érintettet tájékoztatja, hogy az adó- és vámhatóság felé, törvényen alapuló bejelentési kötelezettsége van a kötelezően megadandó adatok vonatkozásában, amelyet az érintett írásban tudomásul vesz. Amennyiben érintett nem kívánja tudomásul venni a törvényi kötelezettségek teljesítését, azokhoz nem járul hozzá, vele munkaviszony, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony vagy megbízási jogviszony nem létesíthető.

A munkáltató a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a jelen szabályzat 2. Számú melléklete szerinti Tájékoztató átadásával tájékoztatja a munkavállalót személyes adatainak kezeléséről és a személyhez fűződő jogokról.

Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés

A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. A vizsgálat előtt részletesen tájékoztatni kell a munkavállalókat többek között arról, hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel történik. Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni kell a munkavállalókat a jogszabály címéről és a pontos jogszabályhelyről is.

Az egyértelműen munkaviszonnyal kapcsolatos, a munkafolyamatok hatékonyabb ellátása, megszervezése érdekében csak akkor töltethető ki a munkavállalók nagyobb csoportjával pszichológiai vagy személyiségjegyek kutatására alkalmas tesztlap, ha az elemzés során felszínre került adatok nem köthetők az egyes konkrét munkavállalókhoz, vagyis anonim módon történik az adatok feldolgozása.

A kezelhető személyes adatok köre: a munkaköri alkalmasság ténye, és az ehhez szükséges feltételek.

Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdeke.

A személyes adatok kezelésének célja: munkaviszony létesítése, fenntartása, munkakör betöltése.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: A vizsgálat eredményét a vizsgált munkavállalók, illetve a vizsgálatot végző szakember ismerhetik meg. A munkáltató csak azt az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a munkára alkalmas-e vagy sem, illetve milyen feltételek biztosítandók ehhez. A vizsgálat részleteit, illetve annak teljes dokumentációját azonban a munkáltató nem ismerheti meg.

A személyes adatok kezelésének időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 5 év.

Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím.

A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése. Az érintettet tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem őt választotta az adott állásra.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Adatkezelőnél a munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.

A személyes adatok tárolásának időtartama: A jelentkezés, pályázat elbírálásáig. A ki nem választott jelentkezők személyes adatait törölni kell. Törölni kell annak adatait is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta.

A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja elérése érdekében szükség van. E hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását követően kell kérni a jelentkezőktől.

E-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

Ha az Adatkezelő e-mail fiókot bocsát a munkavállaló rendelkezésére, ezen e-mail címet és fiókot a munkavállaló kizárólag munkaköri feladatai céljára használhatja, annak érdekében, hogy a munkavállalók ezen keresztül tartsák egymással a kapcsolatot vagy a munkáltató képviseletében levelezzenek az ügyfelekkel, más személyekkel, szervezetekkel.

A munkavállaló az e-mail fiókot személyes célra nem használhatja, a fiókban személyes leveleket nem tárolhat.

A munkáltató jogosult az e-mail fiók teljes tartalmát és használatát ellenőrizni, ennek során az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke. Az ellenőrzés célja az e-mail fiók használatára vonatkozó munkáltatói rendelkezés betartásának ellenőrzése, továbbá a munkavállalói kötelezettségek (Mt. 8. §, 52. §) ellenőrzése. Az ellenőrzésre a munkáltató vezetője vagy a munkáltatói jogok gyakorlója jogosult.

Amennyiben az ellenőrzés körülményei nem zárják ki, biztosítani kell, hogy a munkavállaló jelen lehessen az ellenőrzés során.

Az ellenőrzés előtt tájékoztatni kell a munkavállalót arról, hogy milyen munkáltatói érdek miatt kerül sor az ellenőrzésre, a munkáltató részéről ki végezheti az ellenőrzést, milyen szabályok szerint kerülhet sor az ellenőrzésre (fokozatosság elvének betartása) és mi az eljárás menete, ill. Milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban.

Az ellenőrzés során a fokozatosság elvét kell alkalmazni, így elsődlegesen az e-mail címéből és tárgyából kell megállapítani, hogy az a munkavállaló munkaköri feladatával kapcsolatos és nem személyes célú. A nem személyes célú e-mailek tartalmát a munkáltató korlátozás nélkül vizsgálhatja.

Amennyiben az állapítható meg, hogy a munkavállaló az e-mail fiókot személyes célra is használta, fel kell szólítani a munkavállalót, hogy a személyes adatokat tartalmazó leveleket haladéktalanul törölje. A munkavállaló távolléte vagy együttműködésének hiánya esetén a személyes adatokat az ellenőrzéskor a munkáltató törli. Az e-mail fiók jelen szabályzattal ellentétes használata miatt a munkáltató a munkavállalóval szemben munkajogi jogkövetkezményeket alkalmazhat.

A munkavállaló az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban jelen Szabályzatnak az érintett jogairól szóló fejezetében írt jogokkal élhet.

Számítógép, laptop, tablet ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő által a munkavállaló részére munkavégzés céljára rendelkezésre bocsátott számítógépet, laptopot, tabletet a munkavállaló kizárólag munkaköri feladatai ellátására használhatja, ezek magáncélú használata nem engedélyezett, ezen eszközökön a munkavállaló semmilyen személyes adatot nem tárolhat, levelezését nem kezelheti. A munkáltató az ezeken az eszközökön tárolt adatokat ellenőrizheti. Ezen eszközök munkáltató általi ellenőrzésére és jogkövetkezményire vonatkozóan jelen Szabályzat előző pontjában írtak az irányadók.

A munkahelyi internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

A munkavállaló csak a munkaköri feladatával kapcsolatos honlapokat tekintheti meg, a személyes célú munkahelyi internethasználat nem engedélyezett a céges Wi-Fi hálózat és vezetékes internet hálózat használatával.

A munkaköri feladatként az Adatkezelő nevében elvégzett internetes regisztrációk jogosultja az Adatkezelő, a regisztráció során a társaságra utaló azonosítót, jelszót kell alkalmazni. Amennyiben személyes adatok megadása is szükséges a regisztrációhoz, a munkaviszony megszűnésekor azok törlését köteles kezdeményezni az Adatkezelő.

A munkavállaló munkahelyi internethasználatát a munkáltató ellenőrízheti, amelyre és jogkövetkezményeire jelen szabályzat e-mail fiók használatára és ellenőrzésére vonatkozó rendelkezései irányadók.

A Céges jóhírnév és céges adatok, szellemi tulajdon megőrzése

A céges jóhírnév és a céges adatok megőrzése és védelme minden munkavállaló és azok közvetlen hozzátartozónak számára kötelező. A céges adatok a Lp Green Kft tulajdonát képezik.

A céges jóhírnév rontása tilos az alaptalan rossz vélemény nyilvánításával, történjen ez akár szóban, akár internetes közösségi oldalakon, vagy elektronikus, illetve papír alapú levelezés során. Megalapozatlan rosszhír keltés, vagy jóhírnév rontása esetén a Lp Green Kft jogi úton szerez érvényt a jóhírnevének kijavítása érdekében.

A Lp Green Kft fenntartja magának a jogot arra, hogy a céges szellemi tulajdonnal (adatokkal) való visszaélést, annak eltulajdonítását, előzetes engedély nélküli másolását, továbbadását, használatát a céges céloktól eltérő célok érdekében megtiltsa, illetve az ilyen tevékenységgel okozott kár megtérítése iránti igényének jogi úton szerezzen érvényt.

Hívjon minket

Termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdésekkel forduljon hozzánk bizalommal!

Adószám: 24806996-2-41  |  Cégjegyzék szám: 01-09-183421 |  Székhely cím: 1133 Budapest, Kárpát utca 37. |  Telephely: 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos utca 9-11.